Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné obchodné podmienky /ďalej len „VOP“/ spolu so všetkými ostatnými zmluvnými dokumentmi vymedzujú obsah zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Poskytovateľom.

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
ba@soi.sk
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

2. Vymedzenie základných pojmov

2.1 "Objednávateľ" je fyzická osoba alebo právnická osoba vstupujúca do zmluvného vzťahu s Poskytovateľom. Za Objednávateľa sú oprávnené konať vždy len osoby uvedené v písomnej zmluve alebo objednávke.

2.2 "Poskytovateľ" je spoločnosť Dataid s.r.o., IČO: 52 117 723, Klincová 16637/37B, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: sro, vložka číslo: 133682/B DIČ: 2120904643, IČ DPH: SK2120904643

2.3 "Objednávka" je dokument, ktorý buď samostatne, alebo s inými zmluvnými dokumentmi, vymedzuje obsah zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Poskytovateľom. Poskytovateľ potvrdzuje súhlas s týmito VOP a preberá na seba práva a povinnosti, ktoré mu z nich vyplývajú.

2.4 "Dôvernou informáciou" sa rozumie akákoľvek informácia o Objednávateľovi, ktorú sa Poskytovateľ dozvie v súvislosti s napĺňaním predmetu uzatvorenej zmluvy, ktorá nie je verejne prístupná a nie je určená tretím osobám.

2.5 "Web aplikácia" je program v počítačových systémoch a na internete, ktorý umožňuje Objednávateľovi pracovať s údajmi. Údaje môžu obsahovať texty, zvuky, obrázky aj video.

2.6 "Server" súbor hardwarového a softwarového vybavenia, na ktorom sú umiestnené www stránky, spravované www aplikácie a iné poskytované služby Poskytovateľom.

2.7 "Technická prestávka" je plánovaný stav, kedy Poskytovateľ po nevyhnutnú dobu obmedzí alebo vylúči možnosť využívania poskytovaných služieb Objednávateľom. Technická prestávka slúži na zabezpečenie bezproblémového využívania poskytovaných služieb.

3. Predmet zmluvného vzťahu

3.1 Predmetom zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Poskytovateľom je poskytovanie služieb Poskytovateľom vždy špecifikovaných v písomnej objednávke, potvrdenej osobou oprávnenou konať za Objednávateľa, a to za platnosti týchto VOP.

4. Objednávanie poskytovaných služieb, resp. produktov Poskytovateľa

4.1 Objednávateľ má právo objednať si akékoľvek služby, prípadne produkty nachádzajúce sa v aktuálnej ponuke Poskytovateľa, a to za podmienok uvedených v týchto VOP.

4.2 Služba, prípadne produkt poskytovaný Poskytovateľom, sa považuje za objednaný doručením potvrdenej písomnej objednávky Objednávateľom Poskytovateľovi.

4.3 Potvrdená objednávka odovzdaná Poskytovateľovi je záväzná a je ju možné meniť len dohodou zmluvných strán.

4.4 Komunikácia medzi Objednávateľom a Poskytovateľom prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie emailom.

5. Práva a povinnosti zmluvných strán

5.1 Práva a povinnosti Objednávateľa

5.1.1 Potvrdením objednávky sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť cenu objednaných a poskytnutých služieb.

5.1.2 Objednávateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa poskytnúť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pri poskytovaní služieb, o ktorú Poskytovateľ Objednávateľa požiada.

5.1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že skutočnosť, že Objednávateľ zaplatí faktúru vystavenú Poskytovateľom za poskytnuté služby resp. odovzdané dielo, je zároveň potvrdením, že služby alebo dielo boli poskytnuté resp. vyhotovené riadne a včas podľa požiadaviek Objednávateľa a nemajú nijaké vady.

5.1.4 Objednávateľ odovzdaním písomnej objednávky Poskytovateľovi dáva Poskytovateľovi súhlas na zasielanie informačných e-mailov súvisiacich s poskytovanými službami do e-mailovej schránky Objednávateľa, a to podľa uváženia Poskytovateľa.

5.2 Práva a povinnosti poskytovateľa

5.2.1 Poskytovateľ je povinný v súlade s objednávkou, prípadne v súlade s inými dokumentmi vymedzujúcimi obsah zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Objednávateľom za platnosti týchto VOP, poskytnúť Objednávateľovi služby v dohodnutom rozsahu a v kvalite, akú si objednaná služba vyžaduje.

5.2.2 Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude uchovávať v tajnosti a chrániť pred zverejnením dôverné informácie charakterizované v bode 2.4 týchto VOP, ktoré sa dozvedel o Objednávateľovi pri napĺňaní predmetu zmluvného vzťahu, ibaže mu Objednávateľ dal na sprístupnenie týchto informácií tretím osobám písomný súhlas. V prípade udelenia písomného súhlasu podľa tohto článku VOP, nezodpovedá Poskytovateľ za ich ďalšie zverejnenie. Poskytovateľ je zaviazaný predmetné informácie uchovávať v tajnosti len za predpokladu, že sa dozvie, že ide o dôverné informácie podľa bodu 2.4 VOP. Uvedený zákaz sa netýka sprístupňovania dôverných informácií zamestnancom alebo iným spolupracovníkom poskytovateľa, ktoré im v nevyhnutnej miere poskytne za účelom plnenia zmluvného záväzku.

5.2.3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo dočasne alebo aj trvalo pozastaviť dodávku poskytovaných služieb Objednávateľovi (ďalej len „zásah“) aj bez predchádzajúceho upozornenia, ako aj odstúpiť od zmluvy dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení, v nasledovných prípadoch:

(a) v prípade, že je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením ktorejkoľvek faktúry od Poskytovateľa 14 dní po jej splatnosti, a to až dovtedy, kým Objednávateľ nepredloží Poskytovateľovi doklad o úhrade všetkých faktúr,

(b) že internetová aplikácia alebo spôsob akým Objednávateľ využíva poskytovanú službu obmedzuje plnohodnotné využívanie služieb inými klientmi Poskytovateľa alebo akokoľvek inak obmedzuje alebo poškodzuje Poskytovateľa,

5.2.4 Poskytovateľ sa zaväzuje, že technické prestávky podľa bodu 2.6 týchto VOP bude uskutočňovať najmä medzi 23. hod - 4. hod SEČ v maximálnej dĺžke 2 hodiny v jednom dni a to v maximálnom počte dve technické prestávky za jeden mesiac.

5.2.5 Poskytovateľ nezodpovedá za prerušenie resp. obmedzenie dodávky resp. chodu poskytovaných služieb v prípade, že prerušenie nezavinil, ako napríklad v odôvodnených prípadoch, najmä pri plánovaných údržbách, technických kontrolách, revíziách, opravách na technických zariadeniach, prostredníctvom ktorých sa Služba poskytuje alebo z dôvodu okolností vyššej moci (najmä výpadku elektrickej energie, krízových situácií, teroristického útoku, epidémií) bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby, avšak iba na nevyhnutnú dobu;

5.2.6 Poskytovateľ prehlasuje, že akékoľvek dátové súbory, ktoré sú predmetom zmluvy medzi objednávateľom a poskytovateľom služby, chráni primerane v zmysle požiadaviek Zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

5.2.7 Poskytovateľ nezodpovedná za použitie jeho služieb Objednávateľom.

6. Doba trvania a ukončenie zmluvného vzťahu

6.1. Zmluvný vzťah Poskytovateľa s Objednávateľom trvá po dobu uvedenú v písomnej objednávke. Ak nie je v objednávke uvedená doba trvania zmluvy, má sa za to, že zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom je dohodnutý na dobu neurčitú.

6.2 Zmluvný vzťah uzatvorený na dobu určitú

6.2.1 Zmluvný vzťah uzatvorený na dobu určitú sa uzatvára na obdobie uvedené v potvrdenej objednávke.

6.2.2 Ak zo zmluvy alebo písomnej objednávky nevyplýva niečo iné, nemôže žiadna zo zmluvných strán vypovedať zmluvný vzťah uzavretý na dobu určitú. Predchádzajúca veta neplatí v prípade uplatnenia článku 5.2.3

6.3 Zmluvný vzťah uzatvorený na dobu neurčitú

6.3.1 Zmluvný vzťah uzatvorený na dobu neurčitú je oprávnená vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán, a to aj bez uvedenia dôvodu, podľa podmienok dohodnutých v bode 6.3.2 týchto VOP.

6.3.2 Zmluvný vzťah uzatvorený na dobu neurčitú je možné vypovedať doručením písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa môžu písomne dohodnúť na skrátení výpovednej doby, a to na základe písomne uzatvorenej „dohody o skrátení výpovednej doby“ potvrdenej oboma zmluvnými stranami.

6.3.3 V prípade, že Objednávateľ s Poskytovateľom má uzatvorený zmluvný vzťah na dobu neurčitú so štvrťročnou alebo ročnou fakturáciu ceny za poskytované služby, takýto zmluvný vzťah na základe doručenej písomnej výpovede Poskytovateľovi zanikne v posledný deň už začatého fakturovaného obdobia.

7. Alternatívne riešenie sporov

7.1. Objednávateľ má právo požiadať Poskytovateľa o nápravu, v prípade ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu tak, aby bol aj on spokojný. Ak predávajúci do 30 dní na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Žiadosť môže podať tiež online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO.

Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu sa prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20 EUR. Maximálny poplatok, ktorý môže ARS požadovať je 5 EUR od kupujúceho, na úhradu nákladov.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Potvrdením objednávky zmluvné strany potvrdzujú, že si tieto VOP zverejnené na www.datacookie.sk, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou písomnej objednávky, prečítali a ich obsahu plne porozumeli.

8.2 Zmluvné strany potvrdením objednávky potvrdzujú, že do zmluvného vzťahu vstúpili na základe slobodnej a vážnej vôle, žiadna zo strán nekonala v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, informácie uvedené v písomnej objednávke ako aj tieto VOP si riadne prečítali, porozumeli ich obsahu a jednotlivým pojmom, riadne si vysvetlili význam jednotlivých pojmov, porozumeli im a na znak súhlasu s objednávkou ako aj týmito VOP potvrdili písomnú objednávku.

8.3. Zmluvné strany sa v zmysle § 262 z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka dohodli, že ich zmluvné vzťahy sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka SR.

8.4. Poskytovateľ je oprávnený vykonať jednostrannú zmenu VOP a Cenníka. Dohoda o zmene Cenníka a VOP sa považuje za platne uzavretú okamihom prvého využitia Služby za účinnosti zmeneného Cenníka Služby a VOP. Zmena VOP musí byť Užívateľovi oznámená prostredníctvom elektronickej pošty. So zmenou Cenníka musí byť Užívateľ oboznámený len v prípade zvýšenia Ceny, a to najneskôr pri vystavení faktúry na ďalšie zúčtovacie obdobie. Za riadne oznámenie zmeny VOP alebo Cenníka sa považuje tiež uverejnenie oznamu na viditeľnom mieste webovej stránky Poskytovateľa a súčasné zaslanie oznámenia o tejto zmene do e-mailovej schránky Užívateľa, uvedenej pri uzatváraní Zmluvy. Zníženie Ceny sa môže oznámiť len uverejnením na webovej stránke Poskytovateľa.

8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ Objednávateľovi doručuje všetky písomnosti na adresu uvedenú v písomnej objednávke, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade pochybnosti Poskytovateľa o adrese, na ktorej má Objednávateľ, ktorý je právnickou osobou, sídlo, považuje sa za adresu na doručovanie adresa uvedená v živnostenskom, obchodnom alebo inom obdobnom registri.

8.6 V prípade, ak bude podľa týchto obchodných podmienok potrebné doručovať druhej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v zmluve alebo poslednej objednávke, pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.

8.7 Zmluvné strany sú si navzájom povinné bezodkladne oznámiť akékoľvek zmeny a to najmä zmenu sídla, obchodného názvu, zmenu štatutárnych orgánov, zmenu účtu, ktorý je pre zmluvu rozhodujúci atď. V prípade, ak takúto zmenu neoznámia, zodpovedajú za škodu týmto spôsobenú.

8.8 Neplatnosť niektorého ustanovenia Zmluvy alebo VOP neovplyvní platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy alebo VOP, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby neplatné ustanovenia bez zbytočného omeškania nahradiť takým ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a účelom najviac približuje účelu neplatného ustanovenia.

8.9 V prípade, že zmluvné dojednania medzi zmluvnými stranami uvedené v Zmluve (Objednávke) sú v rozpore s ustanoveniami VOP, platia ustanovenia Zmluvy pred ustanoveniami VOP. Pokiaľ Užívateľ a Poskytovateľ uzatvoria písomnú Zmluvu, ich práva a povinnosti sa spravujú ustanoveniami týchto VOP len v rozsahu, ktorý v zmluve nie je upravený inak.

8.10 Všetky práva a povinnosti zmluvných strán v zmysle uzavretej zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky bez ohľadu na právnu povahu zmluvných strán a ich domicil.

8.11 Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý je podnikateľom a koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z, o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z,, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode).

8.12 Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.